Index
Alphabet
Pronunciation
Pronouns

General Phrases
Conversation

Greetings
Names & Introductions

Business
Measurements
Direction/Measure
Signs
Time


Around Town

Asking Directions
Museums

Transport-bus
Transport-Taxi
Transport-air
Transport-train

Accomodation
Eateries

Countries, cities
Geography
Language

Armenia MapsWhat's On at Amazon: Armenia


Freenet.am

Contact Us

Home > Language
Transport - bus, trolley bus, tram

Note: MS IE 4.0+ users, to see the Armenian letters, you need to have Arial AM font installedin your font directory (START>SETTINGS>CONTROL PANEL>FONTS>FILE>"install new font"). ALso, you must select "User Defined" in the View>Encoding> menu. for ech page--such be Microsoft.

No sound files this page.

bus
³íïáµáõë
avtobus


"ahv-toh-BOOS"

trolley bus
ïñáɻ۵áõë
troleybus


"tro-ley-BOOS"

tram
ïñ³Ùí³Û
tramvai


"trahm-VAI"

subway
Ù»ïñá
metro


"meh-TROH"

fixed-route minibus
»ñÃáõÕ³ÛÇÝ ï³ùëÇ
yertoughayin taksi


"yehr-toogh-ai-EEN tak-SEE"

bus stop 
³íïáµáõëÇ Ï³Ý·³é
avtobusi kangar


"ahv-to-boos-EE kahn-GAHR"

bus station
³íïáϳ۳Ý
avtokayan


"ahv-to-kay-AN"

paper token, tokens
³íïáµáõëÇ ïáÙë
avtobusi toms


"ahv-to-boos-EE TOHMS"

Please let me off
ÃáõÛÉ ïí»ù ÇçÝ»É, ËݹñáõÙ »Ù
tuil t’vek ichnel, kh’ntrum em


"too-eel t’VEHK eech-NEHL, kh’n-TROOM em"

Please stop the (bus, etc.)
ËݹñáõÙ »Ù ϳݷݻóñ»ù (……..+ Á)
kh’ntrum em kang’netsrek

(…… + uh)

"kh’n-TROOM em kahn-g’nehts-REHK ….+ uh"

I am getting off at the next stop
»ë ÇçÝáõÙ »Ù ÙÛáõë ϳݷ³éáõÙ
yes ichnum em mius kangarum


"yes eech-NOOM em myoos kahng-ah-ROOM"

What (bus) must I take to get to . ..?
á±ñ ³íïáµáõëÁ å»ïù ¿ Ýëï»Ù, áñå»ë½Ç ѳëݻ٠...
vor (avtobusuh) petk eh n’stem vorpisi hasnem…?


"VOHR ahv-toh-boos-uh pehtk-eh n’STEM vohr-pee-see hahs-NEM…"

 

Top of PageTOP

postcards from armenia

TACentral.com © 2024 TransWorld Resources International, Inc. and/or its suppliers. All rights reserved. 

All material © 2005TransWorld Resources International, Inc. All rights reserved. 

Use of this site constitutes acceptance of our User Agreement

Please read our Privacy Policy