Index
Alphabet
Pronunciation
Pronouns

General Phrases
Conversation

Greetings
Names & Introductions

Business
Measurements
Direction/Measure
Signs
Time


Around Town

Asking Directions
Museums

Transport-bus
Transport-Taxi
Transport-air
Transport-train

Accomodation
Eateries

Countries, cities
Geography
Language

Armenia MapsWhat's On at Amazon: Armenia


Freenet.am

Contact Us

Home > Language
   
Names and Introductions

Note: MS IE 4.0+ users, to see the Armenian letters, you need to have Arial AM font installedin your font directory (START>SETTINGS>CONTROL PANEL>FONTS>FILE>"install new font"). ALso, you must select "User Defined" in the View>Encoding> menu. for ech page--such be Microsoft.

To hear the pronunciation, click on the TRANLITERATED TEXT that is Underlined.  You default player will appear and the sound will play.
 

What is your name? (formal)
ÆÝãå»±ë ¿ Ó»ñ ³ÝáõÝÁ
inchpes eh dzer anunuh?


"eench-PEHS eh dzer a-noon-uh"

What is your name? (informal)
²ÝáõÝï DZÝã ¿
anun't inch eh?


"ah-noon-et EENCH eh"

My Name is . . .
ÇÙ ³ÝáõÝÁ ... ¿
im anunuh ...eh


"eem ah-NOON-uh ….. eh"

Nice to meet you
áõñ³Ë »Ù ͳÝáóݳÉ
oorakh em tzanotanal


"oo-RAHKH em tza-noh-tah-NAHL"

My husband, my wife
ÇÙ ³ÙáõëÇÝÁ, ÇÙ ÏÇÝÁ
im amusinuh, im kinuh


"eem ah-moo-SEEN-uh, eem KEEN-uh"

My boyfriend
ÇÙ ÁÝÏ»ñÁ
im uhnkehruh


"eem uhn-KEHR-uh"

My girlfriend
ÇÙ ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ
im uhnkeruhin


"eem uhn-kehr-oo-HEEN"

My son (son)
ÇÙ áñ¹ÇÝ (ïÕ³Ý) 
im vortin (t'ghan)


"eem vor-TEEN (t’GHAHN)"

My daughter
ÇÙ ¹áõëïñÁ (³ÕçÇÏÁ)
im dustehruh (akhchikuh)


"eem doo-STEHR-uh (ahkh-CHEEK-uh)"

My children
ÇÙ ½³í³ÏÝ»ñÁ
im zavaknehruh 


"eem zah-vahk-NEHR-uh"

My children
»ñ»Ë³Ý»ñÁ
yerekhanehruh


"yehr-eh-KHAN-ehr-uh"

My mother, my father
ÇÙ Ù³ÛñÁ, Ç٠ѳÛñÁ
im mairuh, im hayruh


"eem MAIR-uh, eem HAYR-uh"

my aunt, my uncle (mother's side)
ÇÙ Ùáñ³ùáõÛñÁ, ÇÙ ù»éÇÝ
im morakuiruh, im kerin


"eem mo-rah-KU’EERH-uh, eem keh-REEN"

Aunt, Uncle (father's side)
Ñáñ³ùáõÛñ, Ñáñ»Õµ³Ûñ
horakuir, horekhpayr


"hor-ah-KU’EER, hor-ehkh-PAI’ER"

Grandmother, grandfather
ï³ïÇÏ, å³åÇÏ
tatik, papik


"tah-TEEK, pah-PEEK"

Top of PageTOP

postcards from armenia

TACentral.com © 2024 TransWorld Resources International, Inc. and/or its suppliers. All rights reserved. 

All material © 2005TransWorld Resources International, Inc. All rights reserved. 

Use of this site constitutes acceptance of our User Agreement

Please read our Privacy Policy