Index
Alphabet
Pronunciation
Pronouns

General Phrases
Conversation

Greetings
Names & Introductions

Business
Measurements
Direction/Measure
Signs
Time


Around Town

Asking Directions
Museums

Transport-bus
Transport-Taxi
Transport-air
Transport-train

Accomodation
Eateries

Countries, cities
Geography
Language

Armenia MapsWhat's On at Amazon: Armenia


Freenet.am

Contact Us

Home > Language
   
Transport - Taxi , Van & Car

Note: MS IE 4.0+ users, to see the Armenian letters, you need to have Arial AM font installedin your font directory (START>SETTINGS>CONTROL PANEL>FONTS>FILE>"install new font"). ALso, you must select "User Defined" in the View>Encoding> menu. for ech page--such be Microsoft.

No sound files this page.

General | Driving/Riding | Help

General

 

 

taxi
ï³ùëÇ
taksi


"tahk-SEE"

fixed route van
ÙÇÏñá³íïáµáõë (é³ý, »ñ³½)
mikroavtobus (raf, yeraz)


"mee-kroh-ahv-toh-BOOS (rahf, yeh-RAHZ)"

service station
³íïáë»ñíÇë
avtoservis


"ahv-to-sehr-VEES"

gasoline
µ»Ý½ÇÝ
benzin


"behn-ZEEN"

diesel
*ë³ÉÛ³ñϳ
salyarka (Russian)


"sah-lee-ahr-KAH"

The door of the car
Ù»ù»Ý³ÛÇ ¹áõéÁ
mekenayi duruh


"meh-keh-nai-EE doo-ruh"

What make is your car
ÇÝã Ù³ÏÝÇßÇ ¿ (Ù³éϳÛÇ ¿) Ó»ñ Ù»ù»Ý³Ý
inch maknishi (markayi eh (Russian)) dzer mekenan?

"eench mahk-nee-SHEE (mahrk-ay-EE eh) dzer meh-keh-NAHN"

The engine is in good (bad) repair
ß³ñÅÇãÁ ɳí (í³ï) íÇ׳ÏáõÙ ¿
sharzhichuh lav (vat) vidjakum eh


Top of PageTOP

"shahr-ZHEECH-uh lahv (vaht) veedj-ah-KOOM eh"

Help

 

 

I'm out of petrol 
Ù»ù»Ý³ÛÇë µ»Ý½ÇÝÁ í»ñç³ó»É ¿
mekenayis benzinuh verjatsel eh


"meh-kehn-ay-EES behn-ZEEN-uh vehr-jah-TSEL eh"

I have a flat tire
ÇÙ Ù»ù»Ý³ÛÇ ³ÝÇíÁ (*å³ÏéÇßϳÝ) Çç»É ¿
im mekenayi anivuh (pakrishkan) idjel eh


"eem meh-kee-NAHI ah-NEEV-uh (pahk-REESH-kahn) eedj-EHL eh"

tire repair
³ÝÇíÝ»ñÇ (*å³ÏéÇßϳÇ) í»ñ³Ýáñá·áõÙ
anivneri (pakrishkai (Russian)) veranorokum


"ah-neev-nehr-EE (pahk-REESH-kai) vehr-ah-no-ro-KOOM"

My car won't start
ÇÙ Ù»ù»Ý³Ý ãÇ ÙdzÝáõÙ 
im mekenan chi mianum


"eem meh-keh-NAHN CHEE mee-ah-NOOM"

The car is out of order
Ù»ù»Ý³Ý ÷ã³ó»É ¿
mekenan p'chatsel eh

"meh-keh-NAHN p’chats-EHL eh"

The engine is noisy 
ß³ñÅÇãÇ Ù»ç ³ÕÙáõÏ Ï³
sharzhichi mej aghmuk ka


"shahr-zhee-CHEE mehj agh-MOOK ka"

The brake doesn't work
ÇÙ Ù»ù»Ý³ÛÇ ³ñ·»É³ÏÁ (*ïáéÙáõ½Á) ãÇ ³ß˳ïáõÙ
im mekenayi argelakuh (*tormuzuh (Russian)) chi ashkhatum


Top of PageTOP

"eem meh-ken-nai-EE ahr-geh-LAHK-uh (*tor-MOOZ-uh) CHEE ahsh-khah-TOOM"

Driving/Riding

 

 

Can I park here?
ϳñáÕ »Ù ³Ûëï»Õ ϳݷݻóÝ»É ÇÙ Ù»ù»Ý³Ý
karogh em aistegh kangenetsnel im mekenan?


"kah-ROGH em ais-tegh kahng-eh-nehts-NEHL eem meh-keh-NAHN"

Safety-belt
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ·áïÇ
anvetangutian goti


"ahn-ve-tahng-oo-TIAN go-TEE"

Stop in front of (behind) of this car, please
ϳݷݻóñ»ù, Ëݹñ»Ù, ³Ûë Ù»ù»Ý³ÛÇ ³é³çÁ (»ï¨Á)
kangnetserek, kh’ntrem, ais mekenayi arachuh (yetevuh)


"kahng-e-nehts-eh-REHK, kh’n-trehm, ais meh-keh-nay-ee ah-RAHCH-uh (yeh-TEHV-uh)"

Can you take me to ...Hotel (street)?
ϳñá±Õ »ù ï³Ý»É ÇÝÓ ... 
ÑÛáõñ³ÝáóÁ (÷áÕáóÁ)
karogh ek tanel indz ... Hiuranotsuh (poghotsuh)


"kah-ROGH ehk tah-nel eendz… hioor-ah-NOHTS-uh (po-GHOTS-uh)"

Turn left (right), please
ßñçí»ù Ó³Ë (³ç), Ëݹñ»Ù
sherj'vek dzakh (ach), Kh'ntrem


"sherj’VEHK DZAKH (AHCH), kh’n-TREM"

Wait a bit, please
ëå³ë»ù ÙÇ ÷áùñ, ËݹñáõÙ »Ù
spasek mi pok'r, kh'ntrum em


"spah-SEHK mee po-k’r, kh’n-TROOM ehm"

Do you mind if I smoke?
¹áõù ã»±ù ³é³ñÏÇ »Ã» »ë ÍË»Ù
duk chek ararki yeteh yes tz'khem


"dook CHEHK ah-rahr-KEE yet-eh yes tz-KHEHM"

Would you like me to give you a lift?
áõ½áõ±Ù »ù Ó»½ Ù»ù»Ý³Ûáí ï»Õ ѳëóÝ»Ù
uzum ek dzez mekenayov tegh has'ts'nem?


"oo-ZOOM ehk dzez meh-keh-nay-ov tehgh hahs-tse-NEHM"

Where can I drop you off?
áñï»±Õ Çç»óݻ٠ӻ½
vordegh ijetsnem dzez?


"vohr-DEGH eej-ehts-nehm dzez"

 

Top of PageTOP

postcards from armenia

TACentral.com © 2024 TransWorld Resources International, Inc. and/or its suppliers. All rights reserved. 

All material © 2005TransWorld Resources International, Inc. All rights reserved. 

Use of this site constitutes acceptance of our User Agreement

Please read our Privacy Policy